• ฐะปะนีย์ นาครทรรพ และคณะ, ภาษาไทย ม.๕ เล่ม ๑ หลักภาษาและการใช้ภาษา, บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด, 2550, กรุงเทพมหานคร, ISBN 978-974-09-7175-7
  • ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ประสานมิตร, สรุป หลักภาษาไทย การใช้ภาษาไทย, สำนักพิมพ์ ประสานมิตร, 2533, กรุงเทพมหานคร, ISBN 974-467-417-2
  • ฝ่ายหนังสือส่งเสริมเยาวชน, พจนานุกรมไทย ฉบับทันสมัย, บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2543, กรุงเทพมหานคร, ISBN 974-534-149-5