ไลบรารีแม่แบบมาตรฐานของภาษาซีพลัสพลัส/stack

stack เป็นโครงสร้างข้อมูล แบบ LIFO

การใช้งานและประกาศตัวแปรแก้ไข

ต้องนำเข้า header file "stack" โดย #include <stack>

ให้ T คือชนิดข้อมูลใดๆ และ var คือชื่อตัวแปร มีรูปแบบการประกาศตัวแปร stack คือ stack <T> var;

methodแก้ไข

pushแก้ไข

คำอธิบาย เป็นการเพิ่มข้อมูลชนิด T ลงทางด้านปลายของ stack ใช้เวลา  
พารามิเตอร์ มีเพียงตัวเดียวคือข้อมูลชนิด T ที่ต้องการจะใส่ลง stack
คืนค่า ไม่มี
ฟังก์ชั่นต้นแบบ void push(T);

ข้อควรระวัง ไม่มี

popแก้ไข

คำอธิบาย เป็นการลบข้อมูลชนิด T ทางด้านปลายของ stack ใช้เวลา  
พารามิเตอร์ ไม่มี
คืนค่า ไม่มี
ฟังก์ชั่นต้นแบบ void pop();

ข้อควรระวัง หาก size ของ stack เป็น 0 จะเกิด error

topแก้ไข

คำอธิบาย เป็นการหาค่าที่อยู่ด้านปลายของ stack ใช้เวลา  
พารามิเตอร์ ไม่มี
คืนค่า ข้อมูลชนิด T ที่อยู่ด้านปลายของ stack
ฟังก์ชั่นต้นแบบ T top();

ข้อควรระวัง หาก size ของ stack เป็น 0 จะเกิด error

sizeแก้ไข

คำอธิบาย เป็นการหาว่าขณะนี้ stack มีขนาดเท่าไหร่ ใช้เวลา  
พารามิเตอร์ ไม่มี
คืนค่า จำนวนเต็ม บอกถึงขนาดของ stack
ฟังก์ชั่นต้นแบบ int size();

ข้อควรระวัง ไม่มี

emptyแก้ไข

คำอธิบาย เป็นการหาว่าขณะนี้ stack ว่างหรือไม่ ใช้เวลา  
พารามิเตอร์ ไม่มี
คืนค่า ค่า true เมื่อ stack ว่าง (ขนาดเป็น 0)

ค่า false เมื่อ stack ไม่ว่าง (ขนาดมากกว่า 0)

ฟังก์ชั่นต้นแบบ bool empty();

ข้อควรระวัง ไม่มี

ตัวอย่างโค้ดแก้ไข

#include <cstdio>
#include <stack>

using namespace std;

struct ST{
  int a, b;
};

int main(){
  stack <int> S;        // []
  S.push(13);          // [13]
  S.push(12);          // [13,12]
  S.push(11);          // [13,12,11]
  S.push(10);          // [13,12,11,10]
  printf("%d\n", S.top());   // => 10
  S.pop();           // [13,12,11]
  printf("%d\n", S.size());   // => 3
  while(not S.empty()) S.pop(); // []
  S.pop()            // => Error
  S.top()            // => Error
                 
  ST tmp;            
  stack <ST> T;         // []
  tmp.a = 5;          
  tmp.b = 3;          
  T.push(tmp);         // [(5,3)]
  printf("%d\n", T.top().b);  // => 3
  return 0;
}

สารบัญแก้ไข

  stack
  queue
  priority_queue
  deque
  vector
  map
  set