ไลบรารีแม่แบบมาตรฐานของภาษาซีพลัสพลัส

ไลบรารีแม่แบบมาตรฐาน (Standard Template Library; STL) เป็นส่วนหนึ่งของไลบรารีมาตรฐานของภาษาซีพลัสพลัส อำนวยความสะดวกให้ในการเขียนโปรแกรมโดยมีการนิยามคลาสและฟังก์ชันต่าง ๆ เช่นฟังก์ชันการเรียงข้อมูล คลาสของโครงสร้างข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น

ตำรานี้จะบอกวิธีการใช้งานของคลาสและฟังก์ชันต่าง ๆ ของไลบรารีแม่แบบมาตรฐานในภาษาซีพลัสพลัสเท่านั้น และเขียนด้วยความเข้าใจว่าผู้อ่านมีความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างข้อมูล และขั้นตอนวิธีอย่างลึกซึ้งแล้ว จึงอาจจะมีสัญกรณ์หรือศัพท์เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ปรากฏให้เห็นโดยไม่มีการอธิบาย เช่น สัญกรณ์โอใหญ่ ต้นไม้ค้นหาทวิภาค เป็นต้น

หากผู้ใดยังไม่มีความรู้ดังกล่าวหรือสงสัยในเรื่องประสิทธิภาพ การพิสูจน์ แนวคิดต่าง ๆ ของโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี สามารถศึกษาได้จากโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี การใช้ฟังก์ชันที่นิยามมาแล้วโดยไม่รู้กลไกการทำงานจะไม่เกิดการพัฒนาความรู้ใด ๆ ทั้งสิ้น และทำให้มุมมองต่อปัญหาแคบกว่ามาก

  stack
  queue
  priority_queue
  deque
  vector
  map
  set
  • ...