ไลบรารีแม่แบบมาตรฐานของภาษาซีพลัสพลัส/map

ไลบรารีแม่แบบมาตรฐานของภาษาซีพลัสพลัส
map


map เป็นโครงสร้างข้อมูลแบบ w:Associative array ข้อมูลหนึ่ง ๆ จะประกอบไปด้วยสองส่วนคือ คีย์ และ ค่าข้อมูล ในการที่จะเข้าถึงค่าหนึ่ง ๆ สามารถกระทำได้ผ่านการระบุ key ดังนั้นจึงอาจมอง map เป็นแถวลำดับซึ่งไม่มีข้อจำกัดด้านพิสัยของดัชนีหรือชนิดข้อมูลของดัชนี

map ของไลบรารีแม่แบบมาตรฐานนี้อิมพลีเมนต์โดยใช้w:ต้นไม้แดงดำ ซึ่งจากการที่เก็บข้อมูลบนต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาคจึงทำให้มีคุณสมบัติต่าง ๆ เพิ่มขึ้นมาจาก w:Associative array ปกติ เช่น คุณสมบัติในการหาค่าที่มากกว่าสมาชิกดังกล่าว ผ่านw:การค้นหาแบบทวิภาคบนต้นไม้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเก็บข้อมูลบนต้นไม้แดงดำต้องอาศัยการเปรียบเทียบของคีย์จึงจำเป็นที่จะต้องระบุฟังก์ชัน/คลาสสในการเปรียบเทียบให้ด้วย (หากไม่ระบุจะใช้ less เป็นคลาสเปรียบเทียบโดยอัตโนมัติ)

การใช้งานและประกาศตัวแปร

แก้ไข

ก่อนอื่นให้ทำการ #include <map>

สมมุติถ้าต้องการจะประกาศตัวแปร var โดยคีย์มีชนิดข้อมูลเป็น type1 และค่าข้อมูลมีชนิดข้อมูลเป็น type2 สามารถเขียนโค้ดได้ดังนี้: map <datatype1,datatype2> var;

คำอธิบาย ใช้เวลา  
พารามิเตอร์ มีเพียงตัวเดียวคือข้อมูลชนิด type1
คืนค่า iterator ที่ชี้ไปยังโหนดที่มีบนต้นไม้แดงดำ
ฟังก์ชั่นต้นแบบ iter lower_bound(type1);
ข้อควรระวัง ไม่มี

สารบัญ

แก้ไข
  stack
  queue
  priority_queue
  deque
  vector
  map
  set