วิกิตำรา:เว็บย่อ

เว็บย่อ มีไว้สำหรับการเข้าถึงหน้าอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น ถ้าเว็บย่อของ [[วิกิตำรา:นโยบายการลบछकथटरफश्रपरफलटदठझश्रखयपथटरफथटदखधनटौंअऐआऋटलफदटधठनटझश्रखयपरथक्षफयपरफथठलपदठछक्षब]] คือ "झकछटथठश्रषक्षयपरथफदटलफधटवफनटझश्रखयपदठलपधटजगचगचज्ञबयपरफृWB:DP" คุณสามารถเข้าถึงหน้านี้ได้โดยพิมพ์ "WB:DP" ในช่องค้นหาจากหน้าใดหน้าหนึ่งแล้วกด "ไปकजथटदकजश्रटरपदलठयबरपक्षसज्ञपवशषनटंअईआजटदलठश्रषक्षत्तरपदथश्रटयफलटनफतडक्षत्तषज्ञपरटथफधटवनफरश्रितटझगलटदझठंटझश्रखचमपयफलटदझठधनंककृपलदटधवठश्रषलपथरठतयपरटथदफधट़ंऔशशपधवटदलपरथश्रटणतठछकज" (หรือกด enter บนแป้นพิมพ์ของคุณ) หรือยูอาร์แอล णटजकेअरटथकजख़वदटलश्रफयपरलदटधक़धटhttp://th.wikibooks.org/wiki/WB:DPघकजश्रपयणटृट‌‌टदलठधझकश्रषलवपनटधझलखयबरफदपधटनझश्रगछटतठदपयबरपलबहज्ञषक्ष ก็เข้าถึงได้เช่นกัน‌थटजश्रकछखतटथजथठदझख

เว็บย่อวิกิตำรา

แก้ไข

ต่อไปนี้คือรายชื่อเว็บย่อที่ใช้ในเนมสเปซวิกิตำรา

ชื่อเว็บย่อ หน้า
WB:ABOUT วิกิตำรา:ยินดีต้อนรับ
WB:ADMIN วิกิตำรา:ผู้ดูแลระบบ
WB:ATTACK วิกิตำรา:อย่าว่าร้ายผู้อื่น รวมถึง WB:NPA
WB:BOLD วิกิตำรา:ขอให้กล้า
WB:CIVIL วิกิตำรา:ประพฤติเยี่ยงอารยชน
WB:COPY วิกิตำรา:ลิขสิทธิ์
WB:COPYVIO วิกิตำรา:นโยบายการลบ#การละเมิดลิขสิทธิ์
WB:CSD วิกิตำรา:นโยบายการลบ#การลบทันที
WB:DELETE วิกิตำรา:นโยบายการลบ รวมถึง WB:DP
WB:FAQ วิกิตำรา:คำถามพบบ่อย
WB:NMC วิกิตำรา:นโยบายการลบ#เนื้อหาที่เข้าใจความหมายได้
WB:NPOV วิกิตำรา:มุมมองที่เป็นกลาง
WB:PAG วิกิตำรา:นโยบายและแนวปฏิบัติ
WB:RFD วิกิตำรา:นโยบายการลบ#พิจารณาการลบ
WB:RFP วิกิตำรา:เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล รวมถึง WB:RFA
WB:RR วิกิตำรา:สภากาแฟ รวมถึง WB:CAFE
WB:SAND วิกิตำรา:ทดลองเขียน รวมถึง WB:SB
WB:SPEEDY วิกิตำรา:นโยบายการลบ#การลบทันที
WB:WIW วิกิตำรา:วิกิตำราคืออะไร
WB:WB วิกิตำรา:เว็บย่อ (หน้านี้) รวมถึง WB

เว็บย่อหมวดหมู่

แก้ไข

ต่อไปนี้คือรายชื่อเว็บย่อที่ใช้ในเนมสเปซหมวดหมู่ อย่างไรก็ตามนี้ไม่ใช่รายชื่อแก้กำกวม

ชื่อเว็บย่อ หน้า
CAT:CSD หมวดหมู่:หน้าที่ถูกแจ้งลบ
CAT:SPEEDY หมวดหมู่:หน้าที่ถูกแจ้งลบ

เว็บย่ออินเตอร์วิกิ

แก้ไข

ถ้าคุณมีส่วนร่วมในโครงการวิกิมีเดียหลายแห่ง คุณสามารถใช้เว็บย่ออินเตอร์วิกิได้ ตัวอย่างเช่น w:WP:MOS and commons:COM:CT ซึ่งรวมถึง http://th.wikibooks.org/wiki/w:WP:MOS และ http://th.wikibooks.org/wiki/commons:COM:CT ในเบราว์เซอร์ของคุณ

รายชื่อเว็บย่อในโครงการอื่น ดังนี้