ภาษาเยอรมัน/ภาคผนวก/ตัวเลข

เลข ภาพ คำ คำอ่าน
1
eins ไอนฺส
2
zwei สไว
3
dritte ดริทเทอะ
4
vierte  เฟียเทอะ
5
fünfte  ฟึนฟฺเทอะ
6
sechste เซ็คซเทอะ
7
siebte  ซีปเทอะ
8
achte อ้าคเทอะ
9
neunte นอยนฺเทอะ
10
zehnte  เซนเทอะ
100
hundertste  ฮุนเดรทซฺเทอะ
1,000 tausendste เท้าเซนซฺเทอะ
1,000,000 millionste ไอนฺมิลลิอารฺเดอะ

ดูเพิ่ม แก้ไข

Deutschsprache ภาษาเยอรมัน
  ไวยากรณ์
  ภาคผนวก
  บทเรียน