ภาษาพีเอชพี/ประเภทของตัวแปร

เนื้อหาในหมวดนี้ แก้ไข

  1. คำนำ  
  2. บูลีน (Booleans)  
  3. จำนวนเต็ม (Integers)  
  4. จำนวนทศนิยม (Floating numbers)  
  5. ข้อความ (Strings)  
  6. Arrays  
  7. Objects  
  8. Resources  
  9. NULL