ภาษาพีเอชพี/ประเภทของตัวแปร/NULL

NULLแก้ไข

ค่าชนิดพิเศษ NULL เป็นตัวแทนตัวแปรที่ไม่ได้กำหนดค่า

  • NULL เริ่มต้นใช้ใน PHP4

ตัวแปรจะจัดว่าเป็น NULL เมื่อ :

  • กำหนดค่าด้วย ค่าคงที่ NULL
  • ยังไม่มีการกำหนดค่า
  • มีการใช้ unset() กับตัวแปรนั้น

รูปแบบการใช้งานแก้ไข

มีค่าเดียวสำหรับ ชนิด NULL คือ NULL

<?php
$var = NULL;
?>

Cast เป็น NULLแก้ไข

การแปลงเป็น NULL จะล้างค่าของตัวแปรนั้น ๆ