ตัวแปร (Variables)หมายถึง หน่วยที่ใช้เก็บค่าตัวเลข ตัวอักษร หรือชุดข้อความ ใช้ในการอ้างอิงสำหรับการเขียนภาษา พีเอ็ชพี ซึ่งในการสร้างตัวแปรในภาษา พีเอชพี มีหลักการดังนี้

  1. ชื่อตัวแปรจะต้องขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย Dollar Sign ($) เสมอ จากนั้นให้ตามด้วยชื่อตัวแปร โดยที่ชื่อตัวแปรจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ และประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ _ (ขีดล่าง หรือ Underscore)เท่านั้น
  2. ชื่อตัวแปร ไม่สามารถเว้นวรรคได้
  3. ตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ มีความแตกต่างกัน $wiki และ $Wiki ถือเป็นคนละตัวกัน
  4. ควรสร้างชื่อตัวแปรให้มีความหมาย

ตัวอย่างชื่อตัวแปร


ที่ถูกต้อง


$Wiki


$Wiki2006


$wiki


$WIKI


ที่ไม่ถูกต้อง


$Wi Ki (มีการเว้นวรรค)


$2006Wiki (ขึ้นต้นด้วยตัวเลข)


$Wi+ki (มีอักขระอื่นๆ ที่ไม่ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข หรือเครื่องหมาย _)


$ wiki (มีการเว้นวรรค)

สารบัญ

แก้ไข