ค่าคงตัวเป็นค่าที่ซึ่ง ประกาศขึ้นมาใช้แล้วจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงได้