1. บทความเรื่องกายอุปกรณ์

2. สร้างชั้นหนังสือแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3. สร้างชั้นหนังสือสัตววิทยาและสัตวแพทยศาสตร์