กิมป์/เลือกพื้นที่ภาพรูปทรงเรขาคณิต

เป็นการเลือกพื้นที่ภาพในลักษณะที่ต้องการขอบเขตตายตัว ซึ่งจะอยู่ในรูปทรงเรขาคณิต ได้แก่ สี่เหลี่ยม วงรี และวงกลม เป็นต้น เครื่องมือกลุ่มนี้จะมี 2 รูปแบบด้วยกัน ดังนี้

การเลือกพื้นที่สี่เหลี่ยมด้วย Rectangle Selection Tool

แก้ไข

ใช้สำหรับเลือกพื้นที่สี่เหลี่ยม สามารถทำได้ ดังนี้


  1. คลิกเลือก Rectangle Selection Tool
  2. กำหนดลักษณะการเลือกพื้นที่ใน Tool Options ดังนี้

Mode เลือกลักษณะการเลือกพื้นที่


แบบปกติ คือ จะทำการเลือกพื้นที่ใหม่ทุกครั้งเมื่อคลิกเลือกภาพ


การเลือกพื้นที่เพิ่ม เราสามารถเลือกพื้นที่เพิ่มเติมจากพื้นที่เดิมที่เลือกไว้แล้ว


การลบพื้นที่ เราสามารถลบพื้นที่ที่เราเลือกออกจากพื้นที่ที่เลือกไว้เดิม


การเลือกพื้นที่ร่วมกัน คือ เมื่อเราคลิกเลือกพื้นที่ครั้งต่อไป จะเป็นการเลือกพื้นที่ในส่วนของพื้นที่เดิมที่ซ้อนทับกับส่วนที่เราเลือกใหม่


Antialiasing จะเป็นการกำหนดเกี่ยวกับการกำหนดความกลมกลืนขอบภาพให้มีมากขึ้น


Feather edges กำหนดความฟุ้งเบลอของขอบการเลือกพื้นที่


Round corners กำหนดให้พื้นที่ที่เลือกมีมุมมน


Expand from center กำหนดให้จุดแรกที่คลิกเป็นศูนย์กลางพื้นที่ที่เลือก


Fixed กำหนดพื้นที่ในการตัดภาพแบบตายตัว


o Aspect Ratio กำหนดอัตราส่วนระหว่างความกว้าง และความสูง


o Width/Height เลือกกำหนดความกว้าง หรือความสูงอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ต้องการ


o Size กำหนดขนาดความกว้างและความสูงแบบตายตัว


Position กำหนดตำแหน่งที่ต้องการเลือก


Size กำหนดขนาดพื้นที่ที่ต้องการเลือก สามารถปรับแต่งขนาดพื้นที่ได้


Highlight กำหนดให้ไฮไลท์พื้นที่ที่เลือก


Guides แสดงเส้นไกด์ในพื้นที่ที่เลือก


Auto Shrink กำหนดลักษณะสำหรับการย่อขนาดการเลือกพื้นที่ให้อัตโนมัติ โดยจะตัดพื้นที่ว่างที่ไม่จำเป็นทิ้ง เหมาะกับการเลือกภาพที่เป็นข้อความ (text) หรือภาพที่มีพื้นหลังใส เมื่อเราคลิกลากเม้าส์เลือกพื้นที่เกิน ก็จะย่อขนาดการเลือกพื้นที่ให้พอดีภาพให้


Shrink merged หากคำสั่ง Sample Merged ถูกเปิดใช้งานอยู่ด้วยพร้อมกับเลือกตัวเลือกนี้ คำสั่ง Auto Shrink จะสามารถใช้ข้อมูลจากภาพที่เห็นทั้งหมด แม้จะอยู่คนละเลเยอร์เพื่อประมวลคำสั่ง แทนที่จะเลือกจากเลเยอร์ที่ทำงานอยู่เท่านั้น


  1. คลิกเม้าส์เลือกพื้นที่

สารบัญ

แก้ไข