กิมป์/เลือกพื้นที่ที่มีสีใกล้เคียงกัน

เป็นการเลือกพื้นที่ภาพที่มีสีใกล้เคียงกับค่าสี ณ จุดพิกเซลที่เราคลิกเม้าส์เลือก สามารถเลือกได้ 2 ลักษณะ ดังนี้

เลือกพื้นที่ที่มีสีใกล้เคียงกันด้วย Fuzzy Select Tool

แก้ไข
  1. คลิกเลือก Fuzzy Select Tool
  2. กำหนดลักษณะการเลือกพื้นที่ใน Tool Options ดังนี้

Mode เลือกลักษณะการเลือกพื้นที่


แบบปกติ คือ จะทำการเลือกพื้นที่ใหม่ทุกครั้งเมื่อคลิกเลือกภาพ


การเลือกพื้นที่เพิ่ม เราสามารถเลือกพื้นที่เพิ่มเติมจากพื้นที่เดิมที่เลือกไว้แล้ว


การลบพื้นที่ เราสามารถลบพื้นที่ที่เราเลือกออกจากพื้นที่ที่เลือกไว้เดิม


การเลือกพื้นที่ร่วมกัน คือ เมื่อเราคลิกเลือกพื้นที่ครั้งต่อไป จะเป็นการเลือกพื้นที่ในส่วนของพื้นที่เดิมที่ซ้อนทับกับส่วนที่เราเลือกใหม่


Antialiasing จะเป็นการกำหนดเกี่ยวกับการกำหนดความกลมกลืนขอบภาพให้มีมากขึ้น


Feather edges กำหนดความฟุ้งเบลอของขอบการเลือกพื้นที่


Select transparent areas จะทำให้สามารถเลือกพื้นที่ที่เป็นTransparent ที่ไม่มีการเติมสีได้ด้วย


Sample merged จะทำให้เราเลือกสีของภาพได้ในทุกเลเยอร์ที่มีอยู่ หากไม่ทำการเช็คบ็อกซ์ที่ออบชั่นนี้ โปรแกรมจะทำการเลือกพื้นที่ใน active layer หรือเลเยอร์ที่ใช้งานอยู่เท่านั้น


Thresholdกำหนดความแตกต่างของค่าสี ซึ่งเปรียบเทียบจากพิกเซลบริเวณที่เราคลิกเม้าส์ (หากกำหนดค่าน้อยจะทำให้จำนวนสีที่ถูกเลือกมีจำนวนน้อย และหากกำหนดค่ามากจะทำให้จำนวนสีที่ถูกเลือกมีจำนวนมากขึ้น ทำให้ค่าสีที่ใกล้เคียงหรืออยู่ในโทนเดียวกันถูกเลือกไปด้วย)


Selection by เป็นการกำหนดองค์ประกอบในภาพที่ใช้คำนวณค่าความเหมือน มีให้เลือกคือ Red, Green, Blue, Hue, Saturation และ Value


คลิกเม้าส์เลือกพื้นที่


ตัวอย่างการกำหนดค่า Threshold ที่ต่างกัน


เลือกพื้นที่ที่มีสีเหมือนกันด้วย Select By Color Tool

แก้ไข

เป็นเครื่องมือที่ใช้เลือกพื้นที่ภาพที่มีสีใกล้เคียงกับค่าสี ณ จุดพิกเซลที่เราคลิกเม้าส์เลือก คล้ายกับเครื่องมือ Fuzzy Select Tool แต่จะเลือกพื้นที่ในจุดอื่นๆ ที่มีสีใกล้เคียงกันด้วย


  1. คลิกเลือก Select By Color Tool
  2. กำหนดลักษณะการเลือกพื้นที่ใน Tool Options เช่นเดียวกับเครื่องมือ Fuzzy selection Tool

คลิกเลือกพื้นที่


เลือกพื้นที่โฟร์กราวนด์ด้วย Foreground Select Tool

แก้ไข

เป็นเครื่องมือที่ใช้เลือกพื้นที่ส่วนหน้าที่เราต้องการ โดยเครื่องมือนี้จะทำการตัดขอบพื้นที่ที่เราต้องการออกจากพื้นหลังอย่างอัตโนมัติ มีวิธีการดังต่อไปนี้


  1. คลิกเลือก

สารบัญ

แก้ไข