การตลาด/กลยุทธ์การตลาด

กลยุทธ์ที่ปราศจากยุทธวิธีเป็นหนทางที่ล่าช้าที่สุดต่อชัยชนะ ยุทธวิธีที่ปราศจากกลยุทธ์คือสัญญาณที่เกิดขึ้นก่อนความพ่ายแพ้

กลยุทธ์การตลาดขององค์กร และหน้าที่หกประการ แก้ไข

มุ่งเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์ต่อลูกค้า

กลยุทธ์การตลาดโดยรวมขององค์กรควรจะมุ่งเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อทำความเข้าใจความต้องการของพวกเขา และการพัฒนาสินค้า, บริการ และความคิดที่จะตอบสนองความต้องการเหล่านั้น

 1. รวบรวมข้อมูล: วิจัยถึงศักยภาพของลูกค้า, ความต้องการของพวกเขา และพฤติกรรมการใช้จ่าย เพื่อทำความเข้าใจถึงประเภทของผลิตภันฑ์, บริการ หรือความคิดที่พวกเขาต้องการที่จะซื้อ
 2. การประเมินผลศักยภาพขององค์กร: ตัดสินใจเลือกสิ่งที่องค์กรของคุณสามารถผลิตได้ค่อนข้างดี และสิ่งใดที่องค์กรของคุณไม่สามารถผลิตได้ โดยอิงจากจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรโดยเฉพาะ
 3. ระบุโอกาสทางการตลาด: การวิจัยตลาดปัจจุบันสำหรับแนวความคิดด้านผลิตภัณฑ์ และมองหาโอกาส เช่น ไม่มีการแข่งขัน หรือมีความต้องการเป็นอย่างยิ่ง
 4. กำหนดวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์การตลาด: ตัดสินใจถึงสิ่งที่จำเป็นในการก่อให้เกิดความสำเร็จในการสั่งซื้อเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร เช่น ยอดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นแบบเฉพาะเจาะจง หรือกำไรสุทธิ
 5. กำหนดแผนปฏิบัติการ: ระบุรายการขั้นตอนขององค์กรที่จะเป็นใช้ในการดำเนินแผนการตลาด และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่สมาชิกทีมงานแบบเฉพาะเจาะจง
 6. ตรวจสอบและประเมิน: ศึกษาแผนการตลาดอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อไตรมาสเพื่อติดตามผลการดำเนินงานกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

การประเมินโอกาสทางการตลาด แก้ไข

ผลิตภัณฑ์ใหม่, ลูกค้าใหม่ และการเพิ่มยอดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าปัจจุบัน

เทคนิคในวงกว้าง แก้ไข

 1. กลยุทธ์ตลาดแบบเฉพาะ: หาช่องทางเข้าถึงลูกค้าภายใต้การบริการด้วยข้อเสนอที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 2. กลยุทธ์การเจริญเติบโต: เพิ่มรายได้จากตลาดที่มีอยู่ตามช่องทางการตลาดที่มีอยู่และส่งมอบ เป็นการดีกว่าที่จะเสนอในตลาดเป้าหมายใหม่
 3. กลยุทธ์การป้องกัน: รักษาตำแหน่งความเป็นผู้นำโดยการพัฒนาความจงรักภักดีที่มีต่อตราสินค้า และการกระจายมวลสินค้า
 4. กลยุทธ์ที่น่ารังเกียจ: นำนโยบายการตัดราคามาใช้เพื่อยึดก่อนการเข้ามาของบริษัทใหม่หรือขับไล่คู่แข่งที่มีอยู่ออกไป

เทคนิคเฉพาะ แก้ไข

 1. ส่วนแบ่งการตลาด: เพิ่มยอดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันขององค์กรในตลาดปัจจุบันผ่านแคมเปญการตลาดเชิงรุกให้มากขึ้น
 2. การพัฒนาการตลาด: เพิ่มยอดจำหน่าย โดยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปัจจุบันในตลาดใหม่ ซึ่งอาจจะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคใหม่หรือเพื่อระบุกลุ่มตลาดใหม่ได้
 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์: นำเสนอและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตลาดที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 4. การกระจาย: ทำการย้ายเข้าไปอยู่ในสายที่หลากหลายที่สามารถการสร้างรายได้

สารบัญ แก้ไข

 
 1. บทนำ
 2. เป้าหมายการตลาด
 3. กลยุทธ์การตลาด
 4. แผนการตลาด
 5. การกำหนดเป้าหมายและการแบ่งกลุ่ม
 6. พฤติกรรมผู้บริโภค
 7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
 8. การวิจัยการตลาด
 9. จริยธรรมการตลาด