การผลิต, การกำหนดราคา, การส่งเสริมการขาย และการจัดจำหน่ายสินค้า, การบริการ และไอเดีย

สารบัญ

แก้ไข
 
  1. บทนำ
  2. เป้าหมายการตลาด
  3. กลยุทธ์การตลาด
  4. แผนการตลาด
  5. การกำหนดเป้าหมายและการแบ่งกลุ่ม
  6. พฤติกรรมผู้บริโภค
  7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
  8. การวิจัยการตลาด
  9. จริยธรรมการตลาด

แหล่งข้อมูล

แก้ไข