คุณภาพของข้อมูล (Data Quality)

 1. คุณภาพโดยทั่วไปของข้อมูล ได้แก่ ความสอดคล้องของข้อมูล การนำไปใช้ประโยชน์ให้ตรงกับความต้องการ ความครบถ้วนสมบูรณืในเรื่องปริมาณข้อมูล
 2. คุณภาพโดยธรรมชาติของข้อมูล ได้แก่ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ
 3. คุณภาพของข้อมูลในแง่ของการเข้าถึง ได้แก่ ความสามารถในการเข้าถึง และความปลอดภัยของข้อมูล
 4. คุณภาพของข้อมูลในแง่ของการนำเสนอ ได้แก่ การสื่อความหมาย ง่ายต่อการเข้าใช้ มีเนื้อหาสอดคล้องกัน

Questions for Reviewแก้ไข

 1. /List the major sources of data.
 2. /List some of the major data problem.
 3. /What is the terabyte?(Write the number.)
 4. /Review the steps of the data life cycle and explain them.
 5. /List some of the categories of data available on the Internet.
 6. /Define data Quality.
 7. /Define document management.
 8. /Describe the hierarchy of a file management system.
 9. /What are the problems that arise from the file environment?
 10. /Discuss a relational database and how it differs from other databases.
 11. /What are the components of a database of a database management system (DBMS)?
 12. /What is the difference between the conceptual, logical and physical views of data?
 13. /How can you get data out of a database?
 14. /What are the benefits of using a DBMS?
 15. /What is the difference between entities and attributes?
 16. /Describe a data warehouse.
 17. /Describe a datamart.
 18. /Define a marketing transaction database.