ไมโครซอฟท์ เวิร์ด

(เปลี่ยนทางจาก ไมโครซอฟต์ เวิร์ด)

ไมโครซอฟท์ เวิร์ด (Microsoft Word)

วิธีใช้พื้นฐานแก้ไข

วิธีใช้เฉพาะแก้ไข

การสร้างสารบัญแก้ไข

ตอนแรกต้องกำหนดหัวข้อที่ต้องการทำสารบัญเป็น heading ต่างๆ กันเช่นหัวข้อหลัก เป็น heading1, หัวข้อรองเป็น heading2, ทำต่อไปเรื่อยๆ ตามลำดับ โดยสามารถตั้งค่าได้ที่คำสั่งด้านซ้ายบนตรง style

เสร็จแล้วเวลาจะใส่สารบัญ เลือก Insert --> Reference --> Index and Tables แล้วเลือก Table of contents แล้วกด OK ถ้าจะอัปเดต กด F9

การทำสารบัญรูปแก้ไข

กำหนดให้รูป โดยสร้าง caption ขึ้นมา โดยเลือก Insert --> Reference --> Caption

เสร็จแล้วเวลาจะใส่สารบัญ เลือก Insert --> Reference --> Index and Tables แล้วเลือก Table of figures แล้วกด OK ถ้าจะอัปเดต กด F9

การอ้างอิงถึงรูปในเนื้อหาแก้ไข

ถ้ารูปได้ทำ caption ไว้แล้ว อ้างอิง ถึงโดยใช้คำสั่ง Insert --> Reference --> Cross-Reference