การปรับแต่งไมโครซอฟท์ เวิร์ด

การปรับเปลี่ยนมาตรหน่วยวัดแก้ไข

มาตรหน่วยวัด จะสัมพันธ์กับแถบไม้บรรทัด ระยะกั้น (Tab) ขนาดหน้ากระดาษ ระยะขอบกระดาษ ดังนั้นควรปรับมาตรหน่วยวัดให้ตรงกับที่ต้องการใช้งาน ด้วยคำสั่ง File, Options แล้วคลิกเลือกรายการ Advanced เลื่อนหารายการ Show measurement in units of แล้วปรับค่าตามที่ต้องการ

แถบไม้บรรทัด (Ruler)แก้ไข

แถบไม้บรรทัด เป็นตัวช่วยในการแสดงขอบเขตการพิมพ์ การจัดระยะกั้น (Tab) ซึ่งมีทั้งแถบไม้บรรทัดในแนวนอน และแนวตั้ง เรียกใช้งานได้จากคำสั่ง View, Ruler

แถบสถานะ (Status Bar)แก้ไข

แถบสถานะ แสดงรายละเอียดขณะทำงาน เช่น เลขหน้า, เลขบรรทัด, จำนวนหน้าเอกสาร, โหมดการทำงาน และโหมดการใช้ปุ่มต่างๆ โดยการแสดงสถานะต่างๆ ทำได้โดยคลิกปุ่มขวาของเมาส์ที่แถบสถานะ แล้วเลือกเปิด/ปิดการแสดงสถานะที่ต้องการ เช่น Line Number, Section

รูปแบบการแสดงผลจอภาพแก้ไข

Word มีโหมดการทำงานหลายลักษณะ โดยควบคุมจากเมนูคำสั่ง View ทั้งนี้ Print Layout เป็นโหมดการทำงานเสมือนจริง แสดงขอบกระดาษทั้งสี่ด้าน รูปภาพ รูปวาด แนะนำให้เลือกโหมดนี้ในการสร้างเอกสาร