โปรแกรมประมวลคำ

ซอฟต์แวร์ประมวลคำ (Word Processing) เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้สำหรับการจัดการกับเอกสารในรูปแบบต่างๆ เช่น จดหมาย บันทึก รายงานการประชุม การจัดทำหนังสือ การทำรายงาน เป็นต้น นอกจากนั้นยังสามารถจัดข้อความในลักษณะต่างๆ  ใส่ภาพประกอบ  แทรกตาราง เพื่อทำให้เอกสารน่าสนใจยิ่งขึ้น  ซึ่งนับว่าโปรแกรมประมวลคำเป็นที่นิยมนำไปใช้งานในองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย

สารบัญ แก้ไข

  1. การใช้งาน
  2. ประโยชน์