วิธีใช้แก้ไข

โดยให้ใส่ต่อจากข้อความที่ไม่ได้ลงชื่อดังนี้:

{{ ไม่ได้ลงชื่อไอพี | หมายเลขไอพี | วันเดือนปี และเวลา ที่เขาผู้นั้นแสดงความคิดเห็น }}

วันที่และเวลานั้น อาจใส่หรือไม่ก็ได้