ข้อบ่งใช้แก้ไข

ใช้สร้างอักษรโรมันแบบพิมพ์ใหญ่ขนาดเล็ก

วากยสัมพันธ์แก้ไข

{{sc|ข้อความ ข้อความ ข้อความ}}
เช่น
{{sc|Personality begins upon the Completion of Birth as a Living Child and ends with Death.}}
แสดงผล
Personality begins upon the Completion of Birth as a Living Child and ends with Death.

ดูเพิ่มแก้ไข