ระบบเศรษฐกิจ/ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือทุนนิยม

ระบบเศรษฐกิจนี้เป็นระบบเศรษฐกิจที่ให้เสรีภาพแก่เอกชนในการเลือกดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจแต่ทว่าเสรีภาพดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย

ข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

แก้ไข

1.เอกชนมีเสรีภาพในการเลือกตั้ง เลือกตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

2.กำไรและระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็นแรงจูงใจในการทำงานทำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3.สินค้ามีคุณภาพและมีมาตรฐาน

ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

แก้ไข

1.ก่อให้เกิดปัญหาการเหลื่อมล้ำอันเนื่องมาจากความสามารถที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลโดยพื้นฐานทำให้การหารายได้ไม่เท่ากัน

2.ในหลายๆกรณีกลไกทางการตลาดยังไม่ใช่เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับการจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจ

3.การใช้ระบบการแข่งขันหรือกลไกราคาอาจทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจอย่างสิ้นเปลือง

สารบัญ

แก้ไข
  1. ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือทุนนิยม ( Laissez-faire or capitalism)
  2. ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ ( communism )
  3. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ( socialism )
  4. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม ( mixed economy )
  5. หน้าที่และเป้าหมายของบุคคลในระบบเศรษฐกิจ