ระบบเศรษฐกิจ/ระบบเศรษฐกิจแบบผสม

ระบบเศรษฐกิจแบบผสมเป็นระบบเศรษกิจที่มีลักษณะผสมผสานระหว่างแบบทุนนิยมและสังคมนิยม กล่าวคือ ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบผสมทั้งรัฐและเอกชนต่างมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปัจจัยการผลิตมีทั้งส่วนที่เป็นของรัฐและเอกชน

ข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบผสม

แก้ไข

1.เป็นระบบเศรษฐกิจที่ค่อนข้างมีความคล่องตัว

2.มีความหลากหลายทางด้านของสินค้าและบริการ

ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบผสม

แก้ไข

1.การมีกำไรและระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพสินอาจทำให้เกิดการเหลื่อมล้ำทางฐานะและรายได้

2.การที่รัฐสามารถเข้าแทรกแซงตลาดโดยใช้กลไกรัฐอาจก่อให้เกิด

2.1 ปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง

2.2ปัญหาเอกชนไม่กล้าลงทุนอย่างเต็มที่ เนื่องจากไม่แน่ใจในสถานการณ์ทางการเมืองและนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงได้ง่าย

สารบัญ

แก้ไข
  1. ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือทุนนิยม ( Laissez-faire or capitalism)
  2. ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ ( communism )
  3. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ( socialism )
  4. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม ( mixed economy )
  5. หน้าที่และเป้าหมายของบุคคลในระบบเศรษฐกิจ