ภาษาไทยมีทั้งหมด 5 เสียง ได้แก่

  1. เสียงสูง
  2. เสียงกลาง
  3. เสียงต่ำ
  4. เสียงที่เพิ่มขึ้น
  5. เสียงลดลง

โทนเสียงแก้ไข

พยัญชนะไทย
เสียง (เทียบตามภาษาอังกฤษ เสียงต่ำ เสียงกลาง เสียงสูง
k ค, ฆ
g
d ด, ฎ
dt ต, ฏ
j
ch ช, ฌ
s ส, ษ, ศ
y ย, ญ
t ท, ฑ, ฒ, ธ ถ, ฐ
p พ, ภ
f ฟ, ภ
b
bp
m
n
ng
r
l ล, ฬ
w
h
(ไม่มี)