ภาษาจีน/คำศัพท์/เขตปกครอง

คำศัพท์ พินอิน คำอ่าน ความหมาย
cūn ชุน หมู่บ้าน
zhèn เจิ้น ตำบล
xiàn เซี่ยน อำเภอ
ฝู่ จังหวัด
市                shì ซื่อ เมือง
首都 shǒudū โซ่วตู เมืองหลวง
zhōu โจว มลรัฐ
shěng         เซิ่ง มณฑล
bāng ปาง แคว้น
联邦 liánbāng เหลียนปาง สหพันธรัฐ
自治区 zìzhìqū จื้อจื้อชูร์ เขตปกครองตนเอง
殖民地 zhímíndì จื้อหมินตี้ อาณานิคม
王国 wángguó หวังกั๋ว ราชอาณาจักร

 ดูเพิ่ม แก้ไข

中文 ภาษาจีน
  ภาคผนวก