ภาษาจีน/คำศัพท์/หน่วยวัด

คำศัพท์ พินอิน คำอ่าน ความหมาย
公斤 gōngjīn กงจิน กิโลกรัม
公里          gōnglǐ กงหลี่ กิโลเมตร
深度 shēndù เซินตู้ ความลึก
速度 sùdù ซู่ตู้ ความเร็ว
长度 chángdù ฉางตู้ ความยาว
厘米 límǐ หลี่หมี่ เซนติเมตร
高度 gāodù เกาตู้ ความสูง
大概 dàigài ต้าก้าย ประมาณ
重量 zhòngliàng จ้งเลี่ยง น้ำหนัก
体重 tǐzhòng ถี่จ้ง น้ำหนัก
cùn ชุ่น นิ้ว
英尺 yīngchǐ อิงฉื่อ ฟุต
面积 miànjī เมี่ยนจี พื้นที่
体积 tǐjī ถี่จี ปริมาตร
lái ไหล ไร่
英里 yīnglǐ อิงหลี่ ไมล์
หมี่ เมตร

 ดูเพิ่มแก้ไข

中文 ภาษาจีน
  ภาคผนวก