ภาษาจีน/คำศัพท์/รูปร่างรูปทรง

คำศัพท์ พินอิน คำอ่าน ความหมาย
圆形 yuánxíng เหยียนสิง วงกลม
半圆形 bànyuánxíng ป้านเหยียนสิง กึ่งวงกลม
椭圆形 tuǒyuánxíng หยียนสิง วงรี
直线 zhíxiàn จื๋อเซี่ยน เส้นตรง
曲线 qūxiàn ชูร์เซี่ยน เส้นโค้ง
几何 Jǐhé จี่เหอ เรขาคณิต
二维 Èr wéi เอ้อเหวย สองมิติ
三维 Sānwéi ซานเหวย สามมิติ

ดูเพิ่ม แก้ไข

中文 ภาษาจีน
  ภาคผนวก