ภาษาจีน/คำศัพท์/ผลไม้

樱桃 yīngtáo อิงเถา เชอรี่
莲雾 liánwù เหลียนอู้ ชมพู่
红毛丹 hóngmáodān หงเหมาตาน เงาะ
菠萝蜜 bōluómí โปหลัวมี่ ขนุน
栗子 lìzi ลี่จื่อ เกาลัด
鬼桃 guǐtáo กุ่ยเถา กีวี
香蕉 xiāngjiāo เซียงเจียว กล้วยหอม
芭蕉 bājiāo ปาเจียว กล้วยน้ำหว้า
香芽蕉 xiāngyájiāo เซียงหยาเจียว กล้วยไข่

 ดูเพิ่มแก้ไข

中文 ภาษาจีน
ภาคผนวก