ภาษาจีน/คำศัพท์/ธาตุ

ธาตุจีน พินอิน คำอ่าน ความหมาย
tài ท่าย Titanium>ไทเทเนียม
อู้ Tungsten>ทังสเตน
yóu โหยว Uranium>วานาเดียม
fán ฝาน Vanadium>วานาเดียม
xiān เซียน Xenon>ซีนอน
อี้ Ytterbium>อิตเทอร์เบียม
dìng ตี้ง Yttrium>อิตเทรียม
xīn ซิน Zinc>สังกะสี
gào เก้า Zirconium>เซอร์โคเนียม

 ดูเพิ่ม

แก้ไข
中文 ภาษาจีน
  ภาคผนวก