ภาษาจีน/คำศัพท์/ธนาคาร

คำศัพท์ พินอิน คำอ่าน ความหมาย
帐户  zhànghù จ้างหู้ บัญชี
开帐户  kāizhànghù คายจ้างหู้ เปิดบัญชี
账号  zhànghào จ้างเห้า เลขที่บัญชี
存款  cúnkuǎn ฉุน ขว่าน ฝากเงิน
存钱  cúnqián ฉุนเฉียน ฝากเงิน
储蓄  chǔxù ฉุ่ซุ่ร์ ออมทรัพย์
定期存款  dìngqīcúnkuǎn ติ้งชีฉุน ขว่าน ฝากประจำ
储蓄存款 chúxùcúnkuǎn ฉูซู่ร์ ฉุน ขว่าน ฝากออมทรัพย์
储蓄账户  chúxùzhànghù ฉูซู่ร์จ้างหู้ บัญชีออมทรัพย์
活期  huóqī หัวชี กระแสรายวัน
定期 dìngqī ติ้งชี ประจำ
定期存款 dìngqīcúnkuǎn ติ้งชีฉุน ขว่าน  บัญชีเงินฝากประจำ
活期存款帐户 huóqīcúnkuăn หัวชีฉุน ขว่าน บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
取钱  qǔqián ฉู่ร์ เฉียน ถอนเงิน
零钱  língqián หลิงเฉียน เงินย่อย
现金  xiànjīn เซี่ยนจิน  เงินสด
利息  lìxī ลี่ซี ดอกเบี้ย
纸币 zhǐ bì จื่อปี้ ธนบัตร
硬币 yìngbì ยิ่งปี้ เงินเหรียญ
换钱  huànqián ฮ้วนเฉียน แลกเปลี่ยนเงินตรา
汇率 huìlǜ ฮุ่ยลู่ร์  อัตราแลกเปลี่ยน
支票 Zhīpiào. จือเพี่ยว เช็คธนาคาร
付款人 fùkuǎnrén ฟู่ขว่านเหริน ผู้สั่งจ่าย
收款人 shōukuǎnrén โซว ขว่านเหริน ผู้รับเงิน
现金支票 xiànjīnzhīpiào เซี่ยนจินจือเพี่ยว เช็คเิงินสด
旅行支票 lǚxíngzhīpiào หลู่ร์สิงจือเพี่ยว เช็คเดินทาง
转账支票  zhuǎnzhàngzhīpiào จ่วนจ้างจือเพี่ยว โอนเช็ค
借记卡  jièjìkǎ เจี้ยจี้ข่า บัตรเดบิต
自动提款卡 zìdòngtíkuǎnkǎ จื้อต้งถี ขว่านข่า บัตรเอทีเอ็ม
威士卡  wēishìkǎ เวยซื่อข่า บัตรวีซ่า
万事达卡  wànshìdákǎ ว่านซื่อต๋าข่า บัตรมาสเตอร์
信用卡 xìnyòngkǎ ซิ่นโย่งข่า บัตรเครดิต
银行手续费 yínhángshǒuxùfèi ยิ๋นหางโส่วซู่ร์ เฟย ค่าธรรมเนียมธนาคาร
存款单 cúnkuǎndān ฉุน ขว่านตาน ใบนำฝาก
自动存款机  zìdòngcúnkuǎnjī จื้อต้งฉุนขว่านจี เครื่องเอดีเอ็ม
自动取款机 zìdòngqǔkuǎnjī จื้อต้งฉู่ร์ขว่านจี เครื่องเอทีเอ็ม
贷款 dàikuǎn ไต้ขว่าน  กู้เงิน
信贷  xìndài ซิ่นไต้ สินเชื่อ
确定 quèdìng เชี่ยติ้ง ยืนยัน
取消 qǔxiāo ฉู่ร์ เซียว ยกเลิก
银行 yínháng อินหาง ธนาคาร
中央银行 zhōngyāngyínháng จงยางอินหาง ธนาคารกลาง
世界银行 shìjièyínháng ซื่อเจี้ยอินหาง ธนาคารโลก
银行职员  yínhángzhíyuán อินหางจือเหยียน เจ้าหน้าที่ธนาคาร

 ดูเพิ่ม

แก้ไข
中文 ภาษาจีน
  ภาคผนวก