ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาอังกฤษ/ไวยากรณ์/หน้าที่ของคำ/คำนาม"

 
== หน้าที่ของคำนามในประโยค ==
หน้าที่ของคำนามในประโยคแบ่งได้เป็น กรรตุการก (nominative), กรรมการก (objective) และคำแสดงความเป็นเจ้าอขง[[:wikt:สัมพันธการก|สัมพันธการก]] (possessive)
 
=== กรรตุการก ===
# เป็นประธานของกริยา
# เป็นนามภาคแสดง (predicate noun) หรือคำที่เติมกริยาให้สมบูรณ์ เช่น
#: "A bent twig makes a crooked ''tree''."
# วางข้างนามกรรตุการกอื่น เป็นการเพิ่มความหมายของคำนั้น เช่น
#: "The reaper ''Death'' with his sickle keen."
# ใช้เมื่อกล่าวด้วยโดยตรง (direct address) เช่น
#: "''Lord Angus'', thou hast lied!"
# ใช้กับ infinitive ในประโยคอุทาน เช่น
#: "''David'' to die!"
 
=== กรรมการก ===
# เป็นวัตถุโดยตรงหรือโดยอ้อมของกริยา
# เป็นการนิยามการกระทำของกริยาโดยระบุเวลา การวัด ระยะทาง เป็นต้น เช่น
#: ""Cowards die many ''times'' before their deaths."
# เป็นวัตถุที่สอง เป็นภาคแสดงที่เติมกริยาให้สมบูรณ์ (คือไม่ใช่สิ่งเดียวกับประธาน) เช่น
#: "Time makes the worst enemies ''friends''.''"
# เป็นวัตถุของบุพบท เช่น
#: ""He must have a long spoon that would eat with the ''devil''.""
# วางข้างกรรมการกอื่น เช่น
#: "The opinions of this junto were completely controlled by Nicholas Vedder, a ''patriarch'' of the village, and ''landlord'' of the inn."
 
=== สัมพันธการก ===
# สัมพันธการกวางแนบ (Appositional possessive) เทียบเท่ากับกรรมการกว้างแนบ (appositional objective) เช่น
#: The blind old man of ''Scio's'' rocky isle.—Byron
# สัมพันธการกกรรม (Objective possessive) เทียบเท่ากับกรรมการก เช่น
#: "He passes to-day in building an air castle for to-morrow, or in writing ''yesterday's'' elegy."—Thackeray
# สัมพันธการกรรตุ (Subjective possessive) เทียบเท่ากับกรรตุการก เช่น
#: The unwearied sun, from day to day,
#: Does his ''Creator's'' power display. —Addison.
 
{{BookCat}}
681

การแก้ไข