• จำนวนตำรา 1,577 เล่ม
  • จำนวนการแก้ไข 62,088 ครั้ง
  • จำนวนหน้า 15,605 หน้า
  • จำนวนผู้ใช้ 11,574 คน
  • จำนวนผู้ดูแล 3 คน

ปลดล็อกถาวรไอพีแก้ไข

  • 79 รายการ 1/7/2555