• จำนวนตำรา 1,598 เล่ม
  • จำนวนการแก้ไข 64,193 ครั้ง
  • จำนวนหน้า 16,301 หน้า
  • จำนวนผู้ใช้ 12,150 คน
  • จำนวนผู้ดูแล 5 คน

ปลดล็อกถาวรไอพี

แก้ไข
  • 79 รายการ 1/7/2555