ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การแปลงลาปลาซ/Transfer Functions

ฟังก์ชันการถ่ายโอน

แก้ไข

ฟังก์ชันการถ่ายโอน (หรือที่เรียกว่าฟังก์ชันระบบ หรือฟังก์ชันเครือข่าย) เป็นตัวแทนทางคณิตศาสตร์ในแง่ของความถี่เชิงพื้นที่หรือความถี่ชั่วขณะเวลาของความสัมพันธ์ระหว่างอินพุทและเอาท์พุทของระบบเวลาเชิงเส้นคงที่กับเงื่อนไขเริ่มต้นศูนย์และสมดุลจุดศูนย์ โดยในส่วนของอุปกรณ์ถ่ายภาพแสง ยกตัวอย่างเช่นมันเป็นการแปลงฟูริเยร์ของฟังก์ชั่นการแพร่กระจายจุด (เพราะฉะนั้นก็คือฟังก์ชันของความถี่เชิงพื้นที่) คือการกระจายความเข้มที่เกิดจากการเล็งหาวัตถุในด้านการมองเห็น