ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า

พัฒนา 0% ตั้งแต่ 20 เม.ย. 2549

บทนำแก้ไข

วิกิตำราเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น โดยครอบคลุมเนื้อหาบางส่วนของทฤษฎีวงจรไฟฟ้าพื้นฐาน การวิเคราะห์วงจร และการออกแบบวงจร คู่มือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาภาควิชาไฟฟ้าในระดับปริญญาตรีที่เริ่มศึกษาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ อนุกลวงจรแบบ passive เฟเซอร์ (phasors) และวงจร RLC

สารบัญแก้ไข

บทที่ 1: วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น (Circuit Basics)แก้ไข

บทที่ 2: การวิเคราะห์วงจรตัวต้านทาน (Resistive Circuit Analysis)แก้ไข

บทที่ 3: อนุกลวงจรประเภทเก็บพลังงาน (Energy Storage Elements)แก้ไข

บทที่ 4: แหล่งกำเนิดแบบ Sine (Sinusoidal Sources)แก้ไข

บทที่ 5: การแปลงลาปลาซ และฟูเรียร์ (Laplace and Fourier Transforms)แก้ไข

ภาคผนวก (Appendices)แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข