ตำราอาหาร:อาหารพื้นฐาน

ตำราอาหาร | สูตรอาหาร | ส่วนผสม

อาหารเกือบทั้งหมดมาจากพืชหรือสัตว์ สิ่งมีชีวิตเกือบทุกรูปแบบถูกนำมาใช้เป็นอาหารไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ทางโภชนาการหรือประกอบพิธีกรรมโดยสังคมมนุษย์หนึ่งหรือหลายกลุ่มในบางช่วงเวลาของอดีตที่ผ่านมา

อาหารพื้นฐานจากพืช แก้ไข

อาหารพื้นฐานจากสัตว์ แก้ไข

อาหารพื้นฐานอื่น แก้ไข

ดูเพิ่ม แก้ไข