กิมป์/tools/Rotate the layer or selection

Rotate the layer or selection Short key Shift+R


เครื่องมือที่ใช้สำหรับหมุนภาพ จะเป็นการหมุนที่เลเยอร์ที่ต้องการ หรือบริเวณที่เราทำการเลือกไว้ด้วยเครื่องมือ Select

วิธีใช้

เลือกเลเยอร์ หรือบริเวณที่เราต้องการหมุนไว้ก่อน จากนั้นเลือกเครื่องมือ Rotate the layer or selection คลิ๊กลงไปบน บริเวณที่ต้องการจะหมุน จากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้กรอกค่าที่ต้องการ หรือคุณจะใช้วิธีลากเมาส์ เพื่อหมุนภาพไปเรื่อยๆก็ได้

สารบัญ

แก้ไข
Select rectangular regions Select elliptical regions
Select hand-drawn regions Select contiguous regions
Select regions by color Select shapes from image
Create and edit paths Pick colors from the image
Zoom in & out Measure distances and angles
Move layers & selections Crop or resize an image
Rotate the layer or selection Scale the layer or selection
Shear the layer or selection Change perspective of the layer or selection
Flip the layer or selection Add text to the image
Fill with a color or pattern Fill with a color gradient
Paint hard edged pixels Paint fuzzy brush strokes
Erase to background or transparency Airbrush with variable pressure
Draw in ink Paint using Patterns or Image Regions
Blur or Sharpen Smudge image
Dodge or Burn strokes