กิมป์/tools/Pick colors from the image

Pick colors from the image Short key (O)

หน้าต่างแสดงข้อมูลสีที่ถูกเลือก

Pick colors from the image เครื่องมือที่ใช้สำหรับเลือกสีที่ต้องการ โดยอ้างอิงจากพิกเซลสีของภาพที่เปิดอยู่

วิธีใช้

เพียงแค่เลือกเครื่องมือ แล้วคลิ๊กลงไปที่พิกเซลของสีที่ต้องการ สีที่เลือกก็จะไปอยู่ในกล่องของสีที่เราเลือกไว้เพื่อใช้งาน พร้อมทั้งโปรแกรม ยังจะแสดงข้อมูลต่างๆ ของสีที่ถูกเลือกด้วย

สารบัญ

แก้ไข
Select rectangular regions Select elliptical regions
Select hand-drawn regions Select contiguous regions
Select regions by color Select shapes from image
Create and edit paths Pick colors from the image
Zoom in & out Measure distances and angles
Move layers & selections Crop or resize an image
Rotate the layer or selection Scale the layer or selection
Shear the layer or selection Change perspective of the layer or selection
Flip the layer or selection Add text to the image
Fill with a color or pattern Fill with a color gradient
Paint hard edged pixels Paint fuzzy brush strokes
Erase to background or transparency Airbrush with variable pressure
Draw in ink Paint using Patterns or Image Regions
Blur or Sharpen Smudge image
Dodge or Burn strokes