การใช้งานของโปรแกรม NCrypt TX


ไฟล์:Encrypt TX.JPG


รูปที่ 1 : หน้าตาของโปรแกรม NCrypt TX และการใช้งานเบื้องต้น


  1. การเข้ารหัสข้อมูลใน File (Encryption)
  2. 1 เปิด Text file ที่ต้องการจะเข้ารหัส เมื่อเปิดแล้วสามารถเปลี่ยนแปลง ,แก้ไขข้อมูลใน File นั้นได้


(TIP : สามารถลาก File จากในเครื่องคอมพิวเตอร์ลงบนโปรแกรม NCrypt TX ได้ )

  1. 2 เลือก Method ที่ต้องการจะเข้ารหัส (สามารถเลือกได้จาก Drop down list ตัวแรก)


- สามารถเลือก Output ของการเข้ารหัสได้ด้วย เช่นเราต้องการให้ข้อมูลที่เข้ารหัส เป็นคำพูด (Word), เลขฐาน 6 (Hex)

  1. 3 ใส่ Password ใน Textbox


- สามารถ Generate code ขึ้นมาเองได้ โดยกดลูกศรสีเขียว (Generate new password)

  1. 4 กด "CRYPT" (Shortcut : F5)


ไฟล์:Encrypt complete.JPG


รูปที่ 2 : การเข้ารหัสของข้อมูล


  1. การถอดรหัสข้อมูลใน File (Decryption)
  2. 1 เปิด Text file ที่ต้องการจะถอดรหัส
  3. 2 เลือก Encryption method ที่ถูกต้อง


- ถ้ามีการเลือก Output ของการเข้ารหัส ต้องเลือก output ให้ถูกต้องด้วย


  1. 3 ใส่ Password ให้ถูกต้อง
  2. 4 กด "DCRPT" (Shortcut : F6)


ถ้า Password , Encryption method หรือ output ผิด จะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาเป็น


"Decryption failed: wrong password or invalid input data."


โปรแกรม NCrypt TX สามารถ Download ได้ที่ http://www.littlelite.net/ncrypt/mainframe.html