วิธีใช้

แก้ไข

อย่างหนึ่ง

แก้ไข
{{rh|ซ้าย|กลาง|ขวา}}


เช่น:

{{rh|คำวินิจฉัยที่ ๑๕/๒๕๕๕|{{fs|140%|ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์}}|เรื่องพิจารณาที่ ๓๐/๒๕๕๓}}

แสดงผล:

คำวินิจฉัยที่ ๑๕/๒๕๕๕ เรื่องพิจารณาที่ ๓๐/๒๕๕๓

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์


อย่างสอง

แก้ไข
{{rh|ซ้าย|ซ้ายกลาง|ขวากลาง|ขวา}}


เช่น:

{{rh|ศุภมัสดุ|พุทธศักราช ๒๕๕๕|จันทรคตินิยม|กุกุฏสมพัตสร}}

แสดงผล:

ศุภมัสดุ พุทธศักราช ๒๕๕๕ จันทรคตินิยม กุกุฏสมพัตสร


หรือ:

{{rh|จิตรมาส|กาลฬปักษ์|ปัณรสีดฤษถี|}}

แสดงผล:

จิตรมาส กาลฬปักษ์ ปัณรสีดฤษถี