บททั่วไปแก้ไข

แม่แบบนี้ใช้สร้างเส้นใต้ และควรใช้แทนที่ยัติภังค์ต่อกัน ("----") หรือยัติภาคต่อกัน ("___") เพราะเป็นอักขระอันไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับชุดแบบอักษร

ข้อบ่งใช้แก้ไข

ประการหนึ่งแก้ไข

{{rule}}

จะได้เส้นใต้ยาวจรดหน้าดังนี้


ประการสองแก้ไข

{{rule}} {{rule}}

จะได้เส้นใต้ยาวจรดหน้าขนานกันดังนี้ประการสามแก้ไข

{{rule|ความยาวem}}

จะได้เส้นใต้อยู่กึ่งกลางหน้าตามความยาวนั้น


เช่น

{{rule|12em}}

จะได้แต่ถ้าต้องการให้อยู่ ณ จุดอื่นนอกจากกลางหน้า ให้ระบุ "align=ตำแหน่งที่ต้องการเป็นภาษาอังกฤษ" เพิ่มเข้าไป เช่น

{{rule|12em|align=left}}

จะได้ดูเพิ่มแก้ไข