แม่แบบ:เชิงอรรถ/เพรียบ

เพรียบ หุตางกูร; 2552, ธันวาคม: .