แม่แบบ:เชิงอรรถ/จิ๊ด

จิ๊ด เศรษฐบุตร; 2554, กรกฎาคม: .