สัญรูปแสดงความเห็น
yes ใช่
done สำเร็จ
no ไม่
not done ไม่สำเร็จ
maybe อาจจะ
keep เก็บ
delete ลบ
support สนับสนุน
unsupport ไม่สนับสนุน
oppose คัดค้าน
satoppose คัดค้านอย่างที่สุด
neutral เป็นกลาง
abstain ละเว้น
merge ผสาน
redirect เปลี่ยนทาง
transwiki ข้ามวิกิ
move ย้าย
split แยก
hold รอสักครู่
agree ฉันเห็นด้วยเพราะ
disagree ฉันไม่เห็นด้วยเพราะ
opinion ความเห็น
info เรียนให้ทราบ
comment ความเห็น
comment2 ความเห็น
possible เป็นไปได้
question คำถาม
love ฉันรักมัน
wtf อะไรเนี่ย
yea ดีเลิศ
ค่าเริ่มต้น
ความเห็น

คำแนะนำการใช้งาน (อย่าลืมใช้ subst: กับแม่แบบ มันจะไม่ทำงานถ้าไม่ใช้ subst:)

  1. {{subst:Icon|ตัวเลือก}} เพิ่มภาพและข้อความตัวหนาตามตารางด้านขวา
  2. {{subst:Icon|ตัวเลือก|ข้อความ}} แทนที่ข้อความตัวหนาด้วย ข้อความ ที่ให้มา