ข้อบ่งใช้แก้ไข

ใช้สร้างอักษรโรมันแบบพิมพ์ใหญ่

วากยสัมพันธ์แก้ไข

{{uc|ข้อความ ข้อความ ข้อความ}}
เช่น
{{uc|Personality begins upon the completion of birth as a living child and ends with death.}}
แสดงผล
Personality begins upon the completion of birth as a living child and ends with death.

ดูเพิ่มแก้ไข