แม่แบบ:คุณทำได้

  • เขียนคู่มือใหม่ ๆ เพิ่มเติม
  • ขยายบทความเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
  • หรืออาจะแปลคู่มือจากภาษาอื่น
  • อ่านและตรวจสอบความถูกต้อง
  • ปรับแต่งรูปแบบหน้าให้อ่านง่ายขึ้น
  • ตอบคำถามกับผู้เขียนรายอื่น
  • หรืออาจจะช่วยเขียนคู่มือสำหรับการใช้งานวิกิตำราให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
  • ช่วยกันสร้างตำราเสรีสำหรับทุกคน