แม่แบบ:กระดานโกะ 5x5

{{กระดานโกะ 5x5|=
   a b c d e 
 1| | | | | |=
 2| |x| |x| |=
 3| | | | | |=
 4| |x| |x| |=
 5| | | | | |=
   a b c d e|=
|24|u=u|d=d|l=l|r=r}}