เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น/ประเภทของตลาด

1.ตลาดผูกขาดโดยผู้ขาย (Monopoly) แก้ไข

§ผู้ขายรายเดียว (รัฐบาล) โดยผู้ผลิตสามารถกีดกัน ไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาผลิตแข่งขันได้

§ราคาของสินค้าและบริการต่ำ เพื่อสงเคราะห์ประชาชน

§รัฐวิสาหกิจ

§สัมปทาน

2.ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ (Perfect Competition)แก้ไข

§ผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมาก

§ไม่มีผู้ขายรายใด มีอิทธิพลในการกำหนดราคา 

§Demand Supply

3. ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด (Monopolistic Competition)แก้ไข

§ผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมาก

§สินค้ามีความหลากหลาย

§ผู้ขายจะมีการพัฒนาด้านรูปลักษณ์

4. ตลาดผู้ขายน้อยรายกึ่งผูกขาด (Oligopoly)แก้ไข

§มีผู้ขายน้อยราย  

§ผลิตและขายสินค้าชนิดเดียวกัน (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ กลุ่มอุตสาหกรรมไฮเทค)  หรือบริการชนิดเดียวกัน (ห้างสรรพสินค้า สายการบิน โรงภาพยนตร์)

§มีกำแพงในการกรีดขวางคู่แข่งขันรายใหม่ที่เข้าสู่ตลาดจากมูลค่าการลงทุน

การกำกับดูแลของรัฐ (The State Regulator)แก้ไข

1. การกำกับดูแลอัตราผลตอบแทน (Rate of Return Regulation)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

§คณะกรรมการค่าจ้าง (1-4-5-5-1)*

§กระทรวงแรงงาน

2. การกำกับราคา (Price-cap Regulation)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

§กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

§สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักนายกรัฐมนตรี

§คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

§คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)     ฯลฯ

สารบัญแก้ไข