เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น/กลไกลราคา

  กลไกราคา หมายถึง ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงในระดับราคาสินค้าและบริการ อันเกิดจากแรงผลักดันของอุปสงค์และอุปทาน

  กลไกราคาจะพบได้ในทุกตลาด ยกเว้น ตลาดแบบผูกขาด เพราะกลไกราคาจะเกิดได้เฉพาะตลาดที่มีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในลักษณะของตลาดเสรี

  ราคา (Price) จะถูกกำหนดจากทั้งฝ่ายผู้ซื้อสะท้อนออกมาในรูปของความต้องการซื้อหรืออุปสงค์ (Demand) และจากฝ่ายผู้ขายซึ่งสะท้อนออกมาในรูปของความต้องการขายหรืออุปทาน (Supply)

สารบัญ แก้ไข