ฮอสเอ๊กซ์พี (HOSxP) เป็น ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันและเป็นซอฟต์แวร์เสรี สำหรับสถานพยาบาล สถานีอนามัย และโรงพยาบาล พัฒนาโดยบุคลากรที่อาสาสมัครมาจากหลายโรงพยาบาล มีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถนำไปใช้งานได้จริงทั้งในระดับสถานีอนามัย ไปจนถึงโรงพยาบาลศูนย์ เริ่มพัฒนาเมื่อปี พ.ศ. 2542 ปัจจุบันถูกใช้ในโรงพยาบาลทั่วประเทศไทย มากกว่า 60 แห่ง

ระบบงานและความสามารถ แก้ไข

ระบบงานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก (Register) แก้ไข

 • สามารถบันทึกข้อมูลประวัติส่วนตัวตามแบบ รบ.1ต.01
 • สามารถบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของ ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, สิทธิการรักษาของคนไข้
 • สามารถ นำเข้า ฐานข้อมูลประชากร ของกระทรวงได้
 • สามารถบันทึกรูปผู้ป่วยได้ โดยการนำเข้าจากเครื่อง Scanner หรือจากอุปกรณ์ Webcam/Digital Camera
 • สามารถบันทึกข้อมูลการแพ้ยาได้
 • สามารถบันทึกผู้ป่วยเข้าระบบคลินิกพิเศษโรคเรื้อรังเพื่อติดตามผลได้ เช่น โรคเบาหวาน/ ความดัน
 • สามารถค้นหาประวัติคนไข้เก่าโดยค้นหาจาก หมายเลข HN, ชื่อ, นามสกุล,ชื่อและนามสกุล ,CID, ที่อยู่ ได้
 • สามารถลงทะเบียนคนไข้ใหม่และออก HN ใหม่ให้ได้โดยอัตโนมัติ
 • สามารถกำหนด HN ใหม่เองได้ และตั้งหมายเลขของ HN ที่ต้องการเริ่มใหม่ได้
 • สามารถจัดรูปแบบการพิมพ์ OPD Card, บัตรประจำตัวคนไข้, ใบตรวจรักษาต่างๆ ได้
 • สามารถส่งรายชื่อคนไข้ไปรอตรวจที่หน่วยต่างๆ ได้ เช่น พยาบาลหน้าห้องตรวจ, ห้องทันตกรรม
 • สามารถบันทึกข้อมูลการส่งต่อไปตรวจรักษายังสถานบริการอื่น หรือรับผู้ป่วยที่ส่งจากสถานบริการอื่นได้
 • สามารถค้นหารหัส ICD-10 โดยใช้คำสำคัญ ได้ และ สามารถตรวจสอบรูปแบบการลงรหัส ICD ที่ผิดพลาดได้
 • สามารถค้นหาข้อมูลแบบกำหนดเงื่อนไขเองได้ ( Custom Search)
 • สามารถตรวจสอบประวัติการเปลี่ยนแปลงชื่อได้
 • สามารถบันทึกข้อมูลการเสียชีวิต ตามแบบฟอร์มการเสียชีวิต ได้
 • สามารถบันทึกข้อความและสามารถตั้งให้ระบบแสดงข้อความนี้เตือนตามจุดต่างๆ ได้
 • สามารถทำรายงานพื้นฐานตามที่กระทรวงต้องการได้
 • สามารถส่งออกข้อมูลโรคที่ต้องเฝ้าระวังไปยังฐานข้อมูลของโปรแกรม EPIDEM ได้
 • สามารถบันทึกการยืม/คืน แฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยได้
 • สามารถบันทึกข้อมูลการนัดหมาย ตรวจสอบรายการนัดหมาย และพิมพ์รายการนัดหมายเพื่อนำไปค้นแฟ้มเวชระเบียนได้
 • สามารถตรวจสอบสิทธิผู้ป่วย Online จาก Homepage ของ สปสช. ได้
 • สามารถ Scan แฟ้มเวชระเบียน หรือข้อมูลอื่นๆ ในลักษณะที่เป็นรูปภาพ เก็บไว้กับประวัติการมารับบริการได้

ระบบงานซักประวัติ (Screening) แก้ไข

 • สามารถแสดงรายชื่อผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อมายังจุดซักประวัติและเรียกผู้ป่วยมาทำการซักประวัติได้
 • สามารถเรียกดูข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยได้
 • สามารถเรียกดูประวัติการมารับบริการของผู้ป่วยได้
 • สามารถบันทึกข้อมูลการซักประวัติได้ เช่น Vital Sign / Chief Complain
 • สามารถบันทึกสั่งจ่ายยาได้
 • สามารถบันทึกรายการนัดหมายล่วงหน้าได้
 • สามารถบันทึกสั่ง Lab / X-Ray ได้
 • สามารถบันทึกข้อมูลการส่งต่อไปยังสถานบริการอื่นๆ ได้
 • สามารถบันทึกข้อมูลการคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานได้
 • สามารถนำเข้าผล Lab ในกรณีที่มีการบันทึกผล จากระบบชันสูตรได้ เช่น ค่า FBS
 • สามารถบันทึกผู้ป่วยไปยังจุดให้บริการอื่นๆ ได้

ระบบงานตรวจรักษา (Doctor) แก้ไข

 • สามารถแสดงรายชื่อผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อมายังห้องตรวจโรคและทำการเรียกผู้ป่วยมาทำการตรวจรักษา
 • สามารถเรียกดูข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยได้
 • สามารถบันทึกข้อมูลการซักประวัติและตรวจร่างกายได้
 • สามารถเรียกดูข้อมูลการตรวจร่างกายเบื้องต้นได้
 • สามารถสั่งจ่ายยาแบบ RE-MED ได้
 • สามารถสั่งจ่ายยาโดยการกำหนดเป็นสูตรใช้ยาได้
 • สามารถตรวจสอบรายการยาที่สั่งจ่ายและเตือนในกรณีที่มียาที่ผู้ป่วยแพ้ได้
 • สามารถตรวจสอบการเกิดอันตกริยาต่อกันของยาในใบสั่งยาได้ (Drug Interaction)
 • สามารถบันทึกการวินิจฉัย ทั้งในรูปแบบข้อความทั่วไป และในรูปของรหัสโรคและหัตถการได้
 • สามารถลงบันทึกสั่ง Lab / X-Ray รวมทั้งสามารถตรวจสอบผลการสั่งได้
 • สามารถแสดงผล Lab ในลักษณะของกราฟได้
 • สามารถเรียกดูข้อมูลประวัติการตรวจย้อนหลังได้ ได้แก่ ประวัติการมารับบริการ การวินิจฉัย การสั่งจ่ายยา การสั่ง Lab/X-Ray การตรวจร่างกาย การนัดหมาย การ Admit
 • สามารถบันทึกรายการนัดหมายผู้ป่วยล่วงหน้าได้หลายวันและแยกเป็นแผนกได้
 • สามารถสั่ง Admit ผู้ป่วยนอกเป็นผู้ป่วยในได้
 • สามารถส่งผู้ป่วยไปยังจุดบริการต่างๆ ได้
 • สามารถพิมพ์ใบนัดหมายผู้ป่วยได้
 • สามารถพิมพ์ใบรับรองแพทย์ได้
 • สามารถบันทึกข้อมูลการตรวจร่างกายโดยการวาดรูปได้
 • สามารถนำเข้ารูปถ่ายจากกล้องดิจิตอล ได้

ระบบงานทันตกรรม (Dental) แก้ไข

 • สามารถแสดงรายชื่อผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อมายังห้องทันกรรมและเรียกผู้ป่วยมาทำการตรวจรักษาได้
 • สามารถเรียกดูข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยได้
 • สามารถเรียกดูประวัติการมารับบริการของผู้ป่วยได้
 • สามารถบันทึกข้อมูลการซักประวัติได้ เช่น Vital Sign / Chief Complain
 • สามารถบันทึกข้อมูลการให้บริการทันตกรรมได้
 • สามารถบันทึกสั่งจ่ายยาได้
 • สามารถบันทึกข้อมูลการตรวจร่างกาย และ สามารถวาดรูปบริเวณที่ให้การรักษาได้
 • สามารถนำเข้ารูปฟันจากกล้องดิจิตอลได้
 • สามารถบันทึกข้อมูลการนัดหมายของแผนกทันตกรรมได้

ระบบงานห้องจ่ายยา (Dispensary) แก้ไข

 • สามารถใช้ Hot Key ช่วยในการทำงานต่างๆ ได้
 • สามารถสั่งยาโดยใช้ชื่ออื่นๆ นอกเหนือจาก Generic Name ได้
 • สามารถสั่งยาโดยการดึงข้อมูลจากประวัติการใช้ยาเดิม ได้
 • สามารถสั่งยาจากสูตรการสั่งยาที่กำหนดไว้ได้
 • สามารถเก็บเวลาที่จ่ายยาให้แก่ผู้ป่วย และนำมาประมวลผลระยะเวลารอคอยเฉลี่ยได้
 • สามารถบันทึกข้อมูลผู้ตรวจสอบและผู้จ่ายยาได้
 • สามารถเตือนรายการยาที่ผู้ป่วยแพ้ และตรวจสอบการแพ้ยากับรายการยาในใบสั่งยาได้
 • สามารถตั้งให้ตรวจสอบระดับของผู้สั่งยากับรายการยาได้
 • สามารถตั้งให้ตรวจสอบสิทธิของผู้ป่วยกับยาบางรายการได้
 • สามารถตั้งให้ตรวจสอบสิทธิของผู้สั่งยากับยาบางรายการได้
 • สามารถแยกค่าใช้จ่ายและสรุปออกมาเป็น ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ และยากลับบ้าน ได้
 • สามารถสั่งยาผู้ป่วยใน ตามรูปแบบการจัดยาแบบ One Day Dose หรือ Multiple Days Dose ได้
 • สามารถบันทึกข้อมูลการให้คำแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วยได้

ระบบงานชันสูตร (Laboratory) แก้ไข

 • สามารถแสดงรายชื่อผู้ป่วยที่ถูกสั่งตรวจ Lab ได้ และสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้
 • สามารถเรียกดูข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยได้
 • สามารถเรียกดูประวัติการมารับบริการของผู้ป่วยได้
 • สามารถบันทึกข้อมูลการรายงานผล Lab ได้
 • สามารถออกแบบ แบบฟอร์มการสั่ง Lab เองได้
 • สามารถกำหนดรายการ Lab และการคิดค่าบริการตรวจ Lab ต่างๆ ได้
 • สามารถรายงานผล Lab ไปยังแพทย์ผู้ตรวจแบบ Online ได้
 • สามารถสั่ง Lab หลายรายการได้
 • สามารถตรวจสอบและเตือนรายการที่มีค่าผิดปกติได้
 • สามารถบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ที่เป็นคนทำ Lab ได้
 • สามารถ ยืนยันผล และ Lock รายการผล Lab ได้
 • สามารถตรวจสอบการเข้ามาอ่านผล Lab ได้
 • สามารถปิดบังผล Lab ได้
 • สามารถเชื่อมโยงกับระบบ LIS และส่งรายการ Request ไปยัง LIS และอ่านผลกลับมาได้ (ต้องมีการติดต่อประสานงานกับบริษัทที่พัฒนา LIS เพื่อตกลงรูปแบบการเชื่อมต่อด้วย)

ระบบงานห้องฉุกเฉิน (Emergency) แก้ไข

 • สามารถบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุได้ โดยข้อมูลที่บันทึกเป็นไปตามมาตรฐานของ กองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข
 • สามารถส่งออกข้อมูลอุบัติเหตุไปยังโปรแกรม IS ได้
 • มีระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุ ตามที่กระทรวงกำหนด
 • สามารถบันทึกข้อมูลการทำงาน ณ ห้องฉุกเฉินได้ ได้แก่ การลงทะเบียนส่งตรวจ การสั่งจ่ายยา การลงผลวินิจฉัย การนัดหมาย การออกใบเสร็จรับเงิน การพิมพ์ใบสั่งยาและสติกเกอร์ยาได้จากห้องฉุกเฉิน
 • สามารถลงรายการหัตถการ และสรุปค่าใช้จ่ายได้
 • สามารถเรียกดูรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ของห้องฉุกเฉินได้

ระบบงานแผนกผู้ป่วยใน (In Patient) แก้ไข

 • สามารถลงทะเบียนรับผู้ป่วยใหม่ โดยแยกรับเป็นรายหอผู้ป่วยได้
 • สามารถบันทึกข้อมูลการทำหัตถการของผู้ป่วยในได้
 • สามารถสั่งจ่ายยาของผู้ป่วยในไปยังห้องจ่ายยาได้ และสามารถบันทึกเป็น Profile การใช้ยาของผู้ป่วยในได้
 • สามารถลงผลการวินิจฉัย ตามมาตรฐาน รหัส ICD10
 • สามารถคำนวนค่า Relative Weight ตามระบบ DRGs ได้ในขั้นตอนการลงผลวินิจฉัยได้
 • สามารถลงบันทึกจำหน่ายคนไข้ และสรุปค่าใช้จ่าย ทั้งหมดของคนไข้ได้
 • สามารถทำรายงานพื้นฐานตามที่กระทรวงต้องการได้
 • สามารถส่งออกข้อมูล DRGs ตามโครงสร้าง 12 แฟ้ม มาตรฐานได้
 • สามารถบันทึกสั่ง Lab /X-Ray จากตึกผู้ป่วยในได้
 • สามารถส่งผู้ป่วยไปยังห้องทันตกรรม/ ห้องผ่าตัด จากตึกผู้ป่วยในได้

ระบบงานห้องชำระเงิน (Cashier) แก้ไข

 • สามารถกำหนดวิธีการคิดค่ารักษาพยาบาลได้หลายรูปแบบโดยแยกตามสิทธิการรักษา และสามารถตั้งค่าส่วนลดแยกตามสิทธิการรักษาได้
 • สามารถเชื่อมโยงข้อมูลค่ารักษาพยาบาลจากหน้าห้องตรวจ ,ค่าตรวจปฏิบัติการจากห้อง Lab ,ค่าตรวจทางรังสี หรือค่ารักษาพยาบาลจากแผนกอื่นๆ มายังระบบการเงิน ได้โดยอัตโนมัติ
 • สามารถเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิการรักษาของผู้ป่วยจากระบบเวชระเบียน มายังระบบการเงิน และสามารถแก้ไขสิทธิการรักษาจากห้องชำระเงินได้
 • สามารถควบคุมและตรวจสอบการยกเลิกรายการค่ารักษาพยาบาล หรือการยกเลิกใบเสร็จ หรือเอกสารการรับชำระเงินต่าง ๆ ได้
 • สามารถบันทึกข้อมูลการค้างชำระได้
 • สามารถบันทึกข้อมูลส่วนลดเงินสดได้
 • สามารถออกใบเสร็จรับเงินตามรูปแบบของสำนักงานประกันสังคมได้

ระบบงานรังสีวินิจฉัย (Radiology) แก้ไข

 • สามารถแสดงรายชื่อผู้ป่วยที่ถูกสั่งตรวจ X-Rayได้ และสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้
 • สามารถเรียกดูข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยได้
 • สามารถเรียกดูประวัติการมารับบริการของผู้ป่วยได้
 • สามารถบันทึกข้อมูลการรายงานผล X-Ray ได้ และข้อมูลการใช้ ฟิล์ม ได้
 • สามารถบันทึกข้อมูลฟิล์มเสียได้
 • สามรถออกหมายเลข XN และพิมพ์ Sticker สำหรับติดซองใส่ฟิล์มได้
 • สามารถกำหนดรายการ X-Ray และการคิดค่าบริการตรวจ X-Ray ต่างๆ ได้
 • สามารถรายงานผล X-Rayไปยังแพทย์ผู้ตรวจแบบ Online ได้

ระบบงานบริหารเวชภัณฑ์ (Inventory) แก้ไข

 • สามารถบันทึกข้อมูลบัญชียาของโรงพยาบาลได้
 • สามารถบันทึกข้อมูลรายการเบิก-จ่าย ยาออกจากคลังได้
 • สามารถตรวจสอบ Stock – Card ของยาแต่ละรายการได้
 • สามารถตรวจสอบรายการเวชภัณฑ์ที่เหลือน้อย และ รายการที่ใกล้หมดอายุได้
 • สามารถสรุปรายงานยอดการใช้ยาได้
 • สามารถออกใบเสนอสั่งซื้อยาได้
 • สามารถตรวจสอบปริมาณยาคงเหลือใน Sub-Stock ได้ (*)

ระบบงานสารบรรณ (E-Document) แก้ไข

 • สามารถบันทึกข้อมูลการรับเอกสารเข้างานสารบรรณได้
 • สามารถ Scan เอกสารเข้ามาได้
 • สามารถเวียนหนังสือไปยังแผนกต่างๆ ได้
 • สามารถแนบแฟ้มไปพร้อมกับเอกสารที่เวียนได้
 • สามารถค้นหาเอกสารเก่าได้
 • สามารถตรวจสอบการเข้ามาอ่านเอกสารได้
 • สามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานในเอกสารที่เกี่ยวข้องได้

ระบบงานจัดการตารางนัดหมาย (Appointment and Personal Information Management) แก้ไข

 • สามารถบันทึกข้อมูลตารางการทำงานที่จะต้องทำในแต่ละวันได้
 • สามารถแสดงผลตารางงานปัจจุบันได้ หลายรูปแบบ เช่น รายวัน รายอาทิตย์ หรือ รายเดือน
 • สามารถแสดงข้อมูลการนัดหมายในตารางการทำงานได้

ระบบเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Administration) แก้ไข

 • สามารถกำหนดการตั้งค่าเริ่มต้นต่างๆ ได้
 • สามารถบันทึก แก้ไข ข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับโรงพยาบาลได้
 • สามารถกำหนดสิทธิของผู้ใช้งานได้ และสามารถกำหนดกลุ่มผู้ใช้งานได้
 • สามารถยกเลิกผู้ป่วยจากระบบได้
 • สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ในฐานข้อมูล และส่งออกในรูปแบบต่างๆ ได้
 • สามารถแก้ไขแบบฟอร์มรายงานต่างๆ และสามารถสร้างรายงานต่างๆ เองได้
 • สามารถตรวจสอบ User Activity ได้
 • สามารถเขียนประกาศข่าว และสามารถส่งข้อความเตือนผู้ใช้งานตามจุดต่างๆ ได้
 • สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่กำลังเข้าใช้งานระบบได้
 • สามารถ Download รายงานใหม่ๆ จาก Web Services ได้
 • สามารถสร้าง Script สำหรับส่งออกข้อมูล หรือ นำเข้าข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกได้
 • สามารถตั้งค่าการใช้งานโดยเลือกใช้งานกับฐานข้อมูลชนิด

MySQL , PostgreSQL, Microsoft SQL หรือ Oracle 10g ได้

 • สามารถ Download โปรแกรมรุ่นใหม่มาติดตั้ง และตั้งค่าให้เครื่อง client ทำการ upgrade แบบอัตโนมัติได้
 • สามารถกำหนดให้ผู้ใช้งานทำการ Logout แบบอัตโนมัติได้หากไม่มีการทำงานในช่วงเวลาที่ตั้งเอาไว้

ระบบงานสำรองข้อมูล (Data Backup/Recovery) แก้ไข

 • สามารถทำการสำรองข้อมูลจากเครื่องที่ใช้งานอยู่ได้
 • สามารถทำการสำรองข้อมูลได้ทั้งแบบ Cold Backup และ Hot Backup
 • สามารถทำการสำรองข้อมูลเฉพาะช่วงวันที่เลือกได้
 • สามารถนำข้อมูลที่สำรองมาใช้งานได้
 • สามารถเข้าระบบการสำรองข้อมูลแบบ Emergency Mode ได้
 • สามารถตั้งค่าระบบการสำรองข้อมูลแบบ Online Replication ได้ (Multi-slave Asynchronous Replication)
 • มีระบบเตือนหากไม่ได้ทำการสำรองข้อมูลในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

ระบบการแสดงประวัติผู้ป่วยผ่าน Web แก้ไข

 • สามารถตั้งค่าระบบให้รองรับการเชื่อมต่อผ่าน Web browser เพื่อเข้าถึงประวัติผู้ป่วย ได้ (ใช้ Apache + PHP) พัฒนาโดย ทีม IT รพ.มายอ จ.ปัตตานี

สถาปัตยกรรม แก้ไข

 • Client/Server (Two-Tier)
 • Multi-tier technology (Borland Datasnap)
 • DCOM

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา แก้ไข

ความต้องการขั้นต่ำของระบบ แก้ไข

เครื่องแม่ข่าย แก้ไข

เครื่องลูกข่าย แก้ไข

 • หน่วยประมวลผลกลาง Pentium III/Celeron ความเร็วในการทำงานอย่างน้อย 400 เมกะเฮิรตซ์
 • หน่วยความจำขั้นต่ำ 128 เมกะไบต์
 • ระบบปฏิบัติการ วินโดวส์ 2000 หรือ วินโดวส์เอ็กซ์พี
 • หน่วยเก็บข้อมูล ชนิด SCSI หรือ IDE มีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 500 เมกะไบต์
 • หน่อยเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Ethernet Adapter) ความเร็วในการเชื่อมต่อ 10/100 เมกะบิตต่อวินาที

ตัวจัดการข้อมูล แก้ไข

 • MySQL รุ่น 4.0, 4.1, 5.0 หรือ 5.1
 • PostgreSQL รุ่น 8.0 หรือ 8.1
 • Microsoft SQL รุ่น 2000 หรือ 2005 หรือ MSDE
 • Oracle รุ่น 10g หรือ XE
 • SQLite รุ่น 3.0
 • Interbase รุ่น 7.0/7.5

ทีมงาน แก้ไข

 • ชัยพร สุรเตมีย์กุล ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ , ผู้พัฒนาและออกแบบระบบ , ผู้ฝึกอบรม
 • สุชัย อุดมคำ ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ, ผู้ทดสอบระบบ, ผู้ฝึกอบรม
 • สุมาลี เหรียญไพโรจน์ ตำแหน่ง เลขานุการ, ผู้ประสานงานโครงการ, ผู้ดูแลการใช้งานและขึ้นระบบ
 • ทวี ทรัพย์คลัง ตำแหน่ง ผู้พัฒนาและออกแบบระบบ, ผู้ทดสอบระบบ, ผู้ดูแลระบบ
 • นาจ เข็มแข็ง ตำแหน่ง ผู้ดูแลระบบ, ผู้ทดสอบระบบ
 • กัมพล วิบูลย์ศักดิ์สกุล ตำแหน่ง ผู้ดูแลระบบ, ผู้ทดสอบระบบ, ผู้พัฒนาและออกแบบระบบ
 • นพ.อรัญ รอกา ตำแหน่ง ทีมพัฒนาระบบ Web EMR