มีเดียวิกิ:Deleting-subpages-warning

คำเตือน: หน้าที่คุณกำลังจะลบมีหน้าย่อย $1 หน้า